2 augustus 2002 - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 60, §1, derde lid, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders (BS 31.8.2002)

  Artikel 1. Voor de toepassing van het artikel 60, § 1, derde lid, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders dienen gelijkgesteld te worden aan de statutaire regelen die van toepassing zijn op de ambtenaren en andere agenten van de Europese Gemeenschappen, de statutaire regelen die van toepassing zijn:

  1° op het onderwijzend personeel van de Europese Scholen;

  2° op het vast personeel van Eurocontrol.

  Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 1993.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top