Vlaanderen

Artikel 107 Groeipakketdecreet

Een partij kan zich tijdens het onderzoek en bij de hoorzitting laten bijstaan door een raadsman of zich door een gemachtigde laten vertegenwoordigen. De machtiging tot vertegenwoordiging moet vooraf schriftelijk worden overhandigd aan de secretaris.

 

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top