Vlaanderen

Artikel 108 Groeipakketdecreet

§1. De voorzitter kan, in spoedeisende gevallen en rekening houdend met de betrokken belangen, op verzoek van een partij, een voorlopige maatregel treffen. Het verzoek daartoe wordt schriftelijk gericht aan de voorzitter.

Voor hij beslist over een verzoek om een voorlopige maatregel, stelt de voorzitter de tegenpartij in de gelegenheid om haar standpunt kenbaar te maken.

De voorzitter neemt de beslissing over het verzoek om een voorlopige maatregel binnen een week na de ontvangst van het verzoek.

Bij elke beslissing houdt de geschillencommissie rekening met de reeds genomen voorlopige maatregelen.

§2. De Vlaamse Regering kan bepalen welke gevallen als spoedeisend moeten worden beschouwd.

 

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top