Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 115 Groeipakketdecreet

  §1. Een partij bij een geschil waarover de geschillencommissie heeft geoordeeld, kan, op straffe van verval, binnen drie maanden na de kennisgeving van de beslissing van de geschillencommissie beroep instellen bij de bevoegde rechtbank.

  Het agentschap Opgroeien regie wordt aangewezen als verwerende partij.

  §2. Het agentschap Opgroeien regie geeft de instructie aan de uitbetalingsactor om binnen tien werkdagen de beslissing van de bevoegde rechtbank uit te voeren. De Vlaamse Regering kan de nadere regels bepalen waaraan die instructie moet voldoen.

  Een onverschuldigd betaalde toelage wordt teruggevorderd overeenkomstig  artikel 103, §1.

  Decreet van 21 mei 2021 tot wijziging van diverse decreten over welzijn, volksgezondheid en gezin (B.S. 18.06.2021) - hoofdstuk 12 - artikel 69 - inwerkingtreding 18.04.2019

  In artikel 115, §1, tweede lid, en §2, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de woorden “Kind en Gezin” vervangen door de woorden “Het agentschap Opgroeien regie”.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top