Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 121 Groeipakketdecreet

  §1. De zorginspecteurs zijn bevoegd om het toezicht uit te oefenen op de naleving van de volgende bepalingen:

  1° de vergunningsnormen, vermeld in artikel 27 en 28 van het decreet van 7 juli 2017;

  2° de subsidiëringsnormen, vermeld in hoofdstuk 6/1 van het decreet van 7 juli 2017.

  De zorginspecteurs brengen verslag uit aan het agentschap Opgroeien regie over het door hen uitgeoefende toezicht.

  §2. De gezinsinspecteurs zijn bevoegd om, overeenkomstig artikel 23 van het decreet van 7 juli 2017, toezicht uit te oefenen op de naleving van de regelgeving, bepaald bij of krachtens dit decreet, die geldt voor de burgers.

  De gezinsinspecteurs brengen verslag uit aan het agentschap en aan de betrok- ken uitbetalingsactor of, in voorkomend geval, aan de voorzitter van de geschillencommissie over het door hen uitgeoefende toezicht.

  Decreet van 21 mei 2021 tot wijziging van diverse decreten over welzijn, volksgezondheid en gezin (B.S. 18.06.2021) - hoofdsuk 12 - artikel 70 - inwerkingtreding 18.04.2019

  In artikel 121, §1, tweede lid, artikel 122, §2, artikel 123 en artikel 172, §1, van hetzelfde decreet worden de woorden “Kind en Gezin” vervangen door de woorden “het agentschap Opgroeien regie”.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top