Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 124 Groeipakketdecreet

  §1. Bij het verhoren van personen door de gezinsinspecteurs worden ten minste de volgende regels in acht genomen:

  1° ieder verhoor begint met de mededeling aan de ondervraagde persoon dat:

  a) hij kan vragen dat alle vragen die hem worden gesteld en alle antwoorden die hij geeft, worden genoteerd in de bewoordingen die hij gebruikt;

  b) zijn verklaringen als bewijs in rechte kunnen worden gebruikt;

  c) hij niet verplicht kan worden zichzelf te beschuldigen;

  2° elke ondervraagde persoon mag gebruikmaken van de documenten die hij in zijn bezit heeft, als het verhoor daardoor niet wordt uitgesteld. Hij mag tijdens de ondervraging of later eisen dat die documenten bij het proces-verbaal worden gevoegd;

  3° het proces-verbaal vermeldt nauwkeurig het tijdstip waarop het verhoor wordt aangevat, het tijdstip waarop het eventueel wordt onderbroken en hervat, alsook het tijdstip waarop het wordt beëindigd. Het vermeldt ook nauwkeurig de identiteit van de personen die in het verhoor, of in een gedeelte daarvan, tussenkomen, en het tijdstip van hun aankomst en vertrek. Het vermeldt daarnaast alles wat op de verklaring of de omstandigheden waarin ze is afgelegd, een bijzonder licht kan werpen.

  §2. Aan het einde van het verhoor laat de gezinsinspecteur de ondervraagde persoon het proces-verbaal van zijn verhoor lezen, tenzij hij vraagt dat het hem wordt voorgelezen. Er wordt hem gevraagd of hij zijn verklaring wil verbeteren of er iets aan wil toevoegen.

  Als de ondervraagde persoon zich in een andere taal dan de Nederlandse taal wil uitdrukken, wordt ofwel een beroep gedaan op een beëdigde tolk, ofwel worden zijn verklaringen genoteerd in zijn taal, ofwel wordt hem gevraagd zelf zijn verklaring te noteren. Als het verhoor plaatsvindt met bijstand van een tolk, worden zijn identiteit en hoedanigheid vermeld.

  Het proces-verbaal van verhoor geeft de tekst van dit artikel weer. Aan het einde van zijn verhoor ondertekent de ondervraagde persoon het proces-verbaal van zijn verhoor.

  §3. De gezinsinspecteurs delen de ondervraagde mee dat hij kosteloos een kopie van de tekst van het verhoor kan krijgen. Die kopie wordt hem onmiddellijk of uiterlijk binnen een maand overhandigd of toegezonden.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top