Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 126 Groeipakketdecreet

  §1. De gezinsinspecteurs kunnen de gegevens, met inbegrip van de gegevens, vermeld in artikel 7, die ze tijdens hun opdracht verzameld hebben, verstrekken aan de personeelsleden van de openbare en meewerkende instellingen, aan de zorginspecteurs, aan andere inspectiediensten en aan alle ambtenaren die belast zijn met het toezicht op andere regelgeving, als die gegevens hen kunnen aanbelangen bij de uitoefening van de opdrachten waarmee ze belast zijn. De gegevens worden altijd verstrekt als de instellingen, inspectiediensten of ambtenaren, vermeld in het eerste lid, erom verzoeken. De gegevens die worden verzameld in het kader van een opsporingsonderzoek of van een gerechtelijk onderzoek, kunnen alleen worden verstrekt met de toestemming van de bevoegde gerechtelijke overheden.

  §2. Alle diensten van de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, de provincies, de federaties van gemeenten, de gemeenten, de verenigingen waarvan ze deel uitmaken, de openbare instellingen die ervan afhangen, en alle openbare en meewerkende instellingen die onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest vallen, verstrekken de gezinsinspecteurs alle gegevens waar ze om verzoeken onder de voorwaarden, bepaald door de Vlaamse Regering. Ze leggen de gezinsinspecteurs ook alle documenten of informatiedragers ter inzage voor die de gezinsinspecteurs nuttig achten voor het toezicht waarmee ze belast zijn, en ze verstrekken hen uittreksels en kopieën.

  §3. Alle federale diensten, diensten van andere gemeenschappen en gewesten dan de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest, socialezekerheidsinstellingen en openbare en meewerkende instellingen zullen de gezinsinspecteurs alle gegevens verstrekken waar ze om verzoeken krachtens een samenwerkingsakkoord, gesloten met toepassing van artikel 92bis, §1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.

  §4. De gezinsinspecteurs mogen van de informatie, verkregen op grond van de voorgaande paragrafen, op dezelfde wijze gebruikmaken als van de soortgelijke inlichtingen die de gezinsinspecteurs rechtstreeks inzamelen.

  §5. Het agentschap waaronder de gezinsinspecteurs ressorteren, kan ook, ter uitvoering van een akkoord dat met de bevoegde autoriteiten van een andere gemeenschap is gesloten, op het grondgebied van de Vlaamse Gemeenschap de aanwezigheid toestaan van ambtenaren van inspectiediensten van die gemeenschap om alle informatie te verzamelen die van nut kan zijn voor de uitoefening van de controle en het toezicht waarmee ze belast zijn.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top