Artikel 166 Groeipakketdecreet

    Tegen de beslissing waarbij het bevoegde bestuursorgaan een bestuurlijke geldboete oplegt, kan de persoon aan wie de boete is opgelegd, beroep instellen bij de bevoegde rechtbank. Het beroep wordt ingesteld binnen een termijn van negentig dagen vanaf de datum van de ontvangst van de bestreden beslissing.

    Het instellen van een beroep schorst de uitvoering van de aangevochten beslissing. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top