Artikel 168 Groeipakketdecreet

    Op verzoek van de overtreder en als daartoe aanleiding bestaat, kan een langere betalingstermijn worden toegekend, die de verjaringstermijn tot invordering van de bestuurlijke geldboete niet mag overschrijden. De beslissing tot toekenning van een langere betalingstermijn omvat een afbetalingsplan.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top