Vlaanderen

Artikel 175 Groeipakketdecreet

Met inachtneming van artikel 14 van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof kunnen het agentschap Opgroeien regie en het agentschap beslissen om de subsidies waarvoor ze bevoegd zijn, op te schorten.

Decreet van 21 mei 2021 tot wijziging van diverse decreten over welzijn, volksgezondheid en gezin (B.S. 18.06.2021) – hoofdstuk 12 - artikel 72 - inwerkingtreding 18.04.2019

In artikel 175 en 176 van hetzelfde decreet worden de woorden “Kind en Gezin” vervangen door de woorden “het agentschap Opgroeien regie”.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top