Vlaanderen

Artikel 179 Groeipakketdecreet

Gearchiveerde versie Dit artikel werd gewijzigd door decreet van 21 mei 2021 tot wijziging van diverse decreten over welzijn, volksgezondheid en gezin (B.S. 18.06.2021)

 

Tegen de opheffing van de vergunning kan de uitbetalingsactor bij Kind en Gezin met een kennisgeving bezwaar aantekenen binnen dertig dagen na de ontvangst van de kennisgeving van de beslissing.

Het bezwaarschrift bevat, op straffe van niet-ontvankelijkheid, de motivering van het bezwaar.

De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de ontvankelijkheidsvereisten van het bezwaarschrift.

 

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Datum einde geldigheid
Top