Vlaanderen

Artikel 207 Groeipakketdecreet

Aan artikel 12 van het decreet van 7 december 2007 houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid en van een Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en (Kandidaat-) pleegzorgers wordt een punt 5° toegevoegd, dat luidt als volgt:

“5°  de vermindering of stopzetting van de subsidies voor de werkingsmiddelen  of de toelagen in het kader van het gezinsbeleid voor private uitbetalingsactoren.”.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top