Vlaanderen

Artikel 208 Groeipakketdecreet

In artikel 4, §1, 2°, van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle  op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof wordt het onderdeel Extern verzelfstandigde agentschappen naar publiek recht aangevuld met de volgende gedachtestreep:

"Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid.”.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top