Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

E/3-1 van 30 oktober 2022 - Nieuwe gezinsbijslag in Polen

  E/3-1 Mededeling van het VUTG
  30 oktober 2022
  Betreft: Nieuwe gezinsbijslag in Polen

   

  1. Algemeen

  Vanaf 1 januari 2022, kent Polen een nieuwe gezinsbijslag, de gezinszorgtoeslag (Rodzinny kapitał opiekuńczy of RKO) toe aan de gezinnen. De RKO zal worden uitbetaald voor het tweede en de daaropvolgende kinderen in het gezin en dit ongeacht het gezinsinkomen. De toeslag wordt toegekend vanaf de maand waarin het kind de leeftijd van 12 maanden bereikt tot het einde van de maand waarin het kind 35 maanden oud wordt. Het maximale bedrag bedraagt PLN 12.000 per kind. Dit bedrag kan volgens de keuze van de ouders gespreid worden over 24 maanden aan PLN 500/maand of 12 maanden aan PLN 1.000/maand.

  Om het gezinszorgkapitaal in het maximale bedrag, d.w.z. PLN 12.000, te ontvangen, moet de ouder een aanvraag indienen in de periode vanaf de eerste dag van de maand waarin het kind 9 maanden wordt tot het einde van de maand waarin het kind 13 maanden wordt. Als de aanvraag na deze periode wordt ingediend, is het kapitaal verschuldigd vanaf de maand van indiening van de aanvraag.

  Dit geeft ouders 5 maanden om een aanvraag in te dienen om het kapitaal volledig te krijgen. Als de aanvraag na deze periode wordt ingediend, ontvangt de ouder een kapitaal verminderd met PLN 500 voor elke afgelopen maand vanaf de leeftijd van 12 maanden.

  Als het kind vóór 1 januari 2022 al 12 maanden oud is geworden, maar de leeftijd van 35 maanden nog niet heeft bereikt, moet de ouder in januari van 2022 een aanvraag indienen - dan wordt het verschuldigde kapitaal proportioneel toegekend van januari tot het einde van de maand waarin het kind 35 maanden oud wordt. Als hij later een aanvraag indient, ontvangt hij een uitkering vanaf de maand van indiening van de aanvraag.

  De gezinszorgtoeslag dient beschouwd te worden als een klassieke gezinsbijslag en valt onder toepassing van de Europese verordeningen inzake de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels.

  Polen heeft echter laten weten geen rekening te houden met de prioriteitsregels die voortvloeien uit de Europese verordeningen inzake coördinatie van de socialezekerheidsstelsels. Concreet betekent dit dat wanneer Polen als niet-prioritaire staat wordt aangewezen, zij de bij voorrang verschuldigde Belgische (buitenlandse) gezinsbijslag niet in mindering zullen brengen van het bedrag aan gezinszorgtoeslag dat zij zullen toekennen. Deze beslissing heeft geen invloed op het totale bedrag dat vanuit Vlaanderen kan toegekend worden.

  Omgekeerd echter, zal wanneer België als niet-prioritaire staat wordt aangewezen de Poolse gezinszorgtoeslag wel in rekening moeten worden gebracht bij het bepalen van het veilig voorschot/verschilbetaling door Vlaanderen.

  Opmerking:
  Vanaf 1 juni 2022 wordt ook de opvoedingstoeslag (zie Mededeling E/3) door Polen eveneens toegekend zonder rekening te houden met de prioriteitsregels voortvloeiend uit de Europese verordeningen inzake coördinatie van de socialezekerheidsstelsels. Ook voor deze toeslag zal deze beslissing geen invloed hebben op het Vlaamse bedrag dat bij voorrang wordt uitbetaald. In geval België de niet-prioritaire lidstaat is, zal natuurlijk wel rekening worden gehouden met deze Poolse toeslag bij het berekenen van het veilig voorschot/de verschilbetaling.

   

  2. Te volgen werkwijze

  De dossiers die vanaf 1 januari 2022 dienen herbekeken te worden zijn de volgende:

  • Dossiers waarin Vlaanderen per verschil betaalt voor kinderen die in Polen worden opgevoed,
   EN
  • ​​​​​met minstens twee rechtgevende kinderen,
   EN
  • waarvan er minstens één (exclusief het oudste kind) tussen de leeftijd van 12 en 36 maanden is.
  1. Voor de kinderen uit de betrokken dossiers die op 1 januari 2022 tussen 12 en 36 maanden oud zijn, dient vanaf januari 2022 een bedrag van PLN 1.000/maand mee in rekening te worden genomen voor de berekening van het veilig voorschot/de verschilbetaling, en dit gedurende maximaal 12 maanden of tot en met de maand voorafgaand aan de maand waarin ze 3 jaar worden.
  2. Voor de kinderen die na 1 januari 2022 de leeftijd van 12 maanden bereiken wordt het bedrag van PLN 1.000/maand mee in rekening gebracht voor het bepalen van het veilig voorschot/de verschilbetaling vanaf de maand waarin ze 1 jaar worden en dit gedurende 12 maanden.

  Indien de herziening van de betrokken dossiers zou leiden tot debetten (onterecht uitbetaalde veilige voorschotten/verschilbetalingen), dienen deze beschouwd te worden als debetten B.

  Opmerking:
  Er wordt enkel rekening gehouden met het bedrag van PLN 500/maand wanneer het gezin zelf, of de Poolse instelling, laat weten dat er voor deze optie werd gekozen.
  Top