Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

A/17 van 12 juni 2020 - Bijlage - COVID-19-toeslag

  Bijlage mededeling van het VUTG van 12 juni 2020 - Algemeen -  17

  Betreft: COVID-19-toeslag

   

   

  1. Context

  Er is recht op de COVID-19-toeslag voor zover de inkomsten van het gezin in maart, april, mei of juni 2020 minstens 10 % lager liggen dan in januari of februari 2020. Bovendien mogen de gedaalde inkomsten het maandelijkse grensbedrag van 2.213,30 EUR niet overschrijden (artikel 8 Decreet van 19 juni 2020 tot invoering van een uitzonderlijke gezinsbijslag in het kader van de COVID-19-maatregelen).

  Om het vakantiegeld en de eindejaarspremie in rekening te brengen worden, net zoals bij de berekening van het recht op sociale toeslagen in de manuele alarmbelprocedure, achterliggend de beroepsinkomsten als werknemer vermenigvuldigd met de factor 14/12.

  Bij het bepalen van het grensbedrag bepaald in het voormelde decreet wordt rekening gehouden met het vakantiegeld en de eindejaarspremie. Om een dubbele verrekening te vermijden moeten de in rekening te brengen inkomsten als werknemer niet vermenigvuldigd worden met de factor 14/12. De aanpassingen in CGPA gaan op donderavond 11 februari 2021 in productie.

  Daarom worden in de praktijk de negatieve beslissingen herzien. Aan de uitbetalingsactoren worden 2 lijsten bezorgd van de betrokken dossiers:

  • Lijst A: Lijst van de dossiers die werden geweigerd met reden ‘inkomsten > 2.213,30 EUR’ en waarbij geen automatische berekening gebeurde via ‘Geschat inkomen’ (beslissing manueel ingebracht in CGPA).
  • Lijst B: Lijst van de dossiers die werden geweigerd met reden ‘inkomsten > 2.213,30 EUR’ en waarbij een automatische berekening gebeurde via ‘Geschat inkomen’.

  2. Afhandeling van de dossiers

  2.1.  Situatie 1

  Er is maar één aanvraag per ontvanger ingediend of er zijn meerdere aanvragen per ontvanger ingediend die werden afgewezen met als reden ‘inkomsten > 2.213,30 EUR’ en waar in de potentiële rechtsperiodes geen kind is met de status ‘Beletsel’ of ‘Geen recht’1 .

  Voorbeeld

  • Aanvraag op 20 juni 2020 – potentiële rechtsperiode: 01 juni 2020 tot 31 augustus 2020;
  • Aanvraag op 15 september 2020 – potentiële rechtsperiode: van 01 september 2020 tot 30 november 2020.

   Potentiële rechtsperiodes: 01 juni 2020 tot 30 november 2020. Geen enkel  van de kinderen heeft de status ‘Beletsel’ of ‘Geen recht’ in de potentiële rechtsperiodes.

  A. Behandel de dossiers lijst A
  In deze dossiers werd de evaluatie van de inkomstenvoorwaarden gemaakt via de aangeboden rekentabel. Een print-screen van de input en de analyse in de rekenmodule werd bewaard in het digitaal dossier.  De aanvraag werd geregistreerd in CGPA. Vervolgens werd de genomen beslissing gecodeerd. 

  In deze dossiers voer je de gegevens van de rekenmodule in via het scherm ‘Geschat inkomen’ van de manuele alarmbelprocedure. Klik op de knop ‘Herbereken geschat inkomen’ in het scherm ‘COVID-19-toeslag’ (zie ook bijlage 2 van de mededeling A/17- Stappenplan – punt 3.2.2).

  Opgelet: wanneer ondertussen inkomsten werden ingebracht bij ‘Geschat inkomen’ controleer je eerst of alle gekende inkomsten ingebracht zijn. Zo nodig vul je aan vooraleer je op de knop ‘Herbereken geschat inkomen’ klikt om de herberekening van het recht op de COVID-19-toeslag te triggeren.

  CGPA zal vervolgens automatisch opnieuw het recht op de COVID-19-toeslag berekenen. Bij toekenning van het recht wordt na finalisatie van het dossier automatisch de gebruikelijke toekenningsbrief COV01 verstuurd.
  Indien het geen eerste betaling betreft van de COVID-19-toeslag in het dossier wordt een regularisatie getriggerd. De COV01 wordt in deze situatie niet automatisch verstuurd. De nieuwe beslissing moet gemotiveerd worden via de regularisatiebrief. Het volstaat de inhoud van de COV01-brief over te nemen. 

  Aandachtspunten:

  • Controleer of er na de aanvraagdatum en voor 01 november 2020 kinderen instroomden (doordat een nieuw kind bij de begunstigdenkern komt door geboorte of een andere gebeurtenis – zie mededeling A/17 – punt 5b). Indien dit het geval is ontstaat ook voor deze kinderen een recht op de COVID-19-toeslag.  De work-around vind je terug in bijlage 4 – stappenplan bis – punt 3
  • De volledige COVID-19-toeslag wordt niet over de volledige rechtsperiode betaald omdat er een overgang plaats vond van bijslagtrekkendekern naar begunstigdenkern of een wijziging van begunstigdenkern naar begunstigdenkern. In deze situatie handel je de COVID-19-toeslag verder af zoals beschreven in bijlage 4 van de mededeling A/17 - Stappenplan bis – punt 1 en punt 4.
  • Wanneer tijdens de rechtsperiode een andere uitbetalingsactor bevoegd wordt, verstrekt de eerste uitbetalingsactor alle relevante informatie aan de nieuwe uitbetalingsactor. Deze betaalt het resterende deel van de COVID-19-toeslag. In CGPA gebeurt dit op dezelfde manier als beschreven in mededeling A/17 – Bijlage 4 - Stappenplan bis – punt 1
    

  B. Behandel de dossiers lijst B
  In deze dossiers werden de inkomsten ingebracht via ‘Geschat inkomen’. De aanvraag werd geregistreerd.  Op deze basis evalueerde CGPA het recht op de COVID-19-toeslag.

  Het volstaat op de knop ‘Herbereken geschat inkomen’ te klikken in het scherm ‘COVID-19-toeslag'. CGPA evalueert automatisch opnieuw het recht op basis van de reeds ingevoerde gegevens in het scherm voor het ‘Geschat inkomen’ van de manuele alarmbelprocedure. 

  Het is hierbij niet belangrijk welke aanvraag eerst wordt getriggerd voor zover het feitelijk gezin niet is gewijzigd. Is dit wel het geval, stuur het dossier door aan advies@vutg.be met in het onderwerp ‘COVID-19-toeslag’. De uitbetalingsactor zal worden begeleid in het correct afwerken van de aanvraag.

  Bij toekenning van het recht wordt na finalisatie van het dossier automatisch de gebruikelijke toekenningsbrief COV01 verstuurd.
  Indien het geen eerste betaling betreft van de COVID-19-toeslag in het dossier wordt een regularisatie getriggerd. De COV01 wordt in deze situatie niet automatisch verstuurd.  De nieuwe beslissing moet gemotiveerd worden via de regularisatiebrief. Het volstaat de inhoud van de COV01-brief over te nemen.

  Aandachtspunten:

  • Controleer of er na de aanvraagdatum en voor 01 november 2020 kinderen instroomden (doordat een nieuw kind bij de begunstigdenkern komt door geboorte of een andere gebeurtenis – cf.. mededeling A/17 – punt 5b). Als dit het geval is ontstaat ook voor deze kinderen een recht op de COVID-19-toeslag. De work-around vind je terug in bijlage 4 – stappenplan bis
  • De volledige COVID-19-toeslag wordt niet over de volledige rechtsperiode betaald omdat er een overgang plaats vond van bijslagtrekkendekern naar begunstigdenkern of een wijziging van begunstigdenkern naar begunstigdenkern. In deze situatie handel je de COVID-19-toeslag verder af zoals beschreven in bijlage 4 van de mededeling A/17 - Stappenplan bis – punt 1 en punt 4.
  • Wanneer tijdens de rechtsperiode een andere uitbetalingsactor bevoegd wordt, verstrekt de eerste uitbetalingsactor alle relevante informatie aan de nieuwe uitbetalingsactor. Deze betaalt het resterende deel van de COVID-19-toeslag. In CGPA gebeurt dit op dezelfde manier als beschreven in mededeling A/17 – Bijlage 4 - Stappenplan bis – punt 1.
  2.2. Situatie 2

  Onderstaande is van toepassing op zowel lijst A als lijst B.

  Er zijn meerdere aanvragen per ontvanger ingediend die werden afgewezen met als reden ‘inkomsten > 2.213,30 EUR’ en in de potentiële rechtsperiodes is er minstens één kind met de status ‘Beletsel’ of ‘Geen recht’2 .

  Stuur het dossier door aan advies@vutg.be met in het onderwerp ‘COVID-19-toeslag’. De uitbetalingsactor zal worden begeleid in het correct afwerken van de aanvraag.

  Voorbeeld:

  • aanvraag op 20 juni 2020 – potentiële rechtsperiode: 01 juni 2020 tot 31 augustus 2020;
  • aanvraag op 15 september 2020 – potentiële rechtsperiode: van 01 september 2020 tot 30 november 2020.

  Potentiële rechtsperiodes: 01 juni 2020 tot 30 november 2020.  Eén van de kinderen heeft de status ‘Beletsel’ in augustus 2020.  Het dossier wordt voorgelegd aan advies@vutg.be.

  3. Betaling

  De verschuldigde bedragen over de respectievelijke maanden worden in één keer betaald met de eerstvolgende kleine betaaltrein na de toekenning van het recht.

  4. Verwerkingstermijn

  De betrokken dossiers kunnen vanaf vrijdag 12 februari 2021 in CGPA herberekend worden. 

  Aan de uitbetalingsactor wordt gevraagd deze dossiers te herzien ten laatste op 28 februari 2021.

  5. Vragen

  Alle vragen betreffende de COVID-19-toeslag worden door de aangewezen SPOC’s aan advies@vutg.be gericht.  In het onderwerp wordt ‘COVID-19-toeslag’ genoteerd.

  • 1Kinderen met een einde recht voor 01 juni 2020 vallen hier niet onder.
  • 2Zie voetnoot 1
  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top