Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

A/35 van 4 april 2022 - Mededeling inkomstengegevens aangeleverd door gezinnen

  A/35 - Mededeling van het VUTG

  4 april 2022

  Betreft: Mededeling inkomstengegevens aangeleverd door gezinnen

   

  1. Situering

  In sommige gevallen ontvangen uitbetalingsactoren informatie en documenten met betrekking tot inkomsten vanwege de gezinnen zelf, zonder dat deze reeds bevestigd zijn door een authentieke bron.

  Deze mededeling zet de richtlijnen uit voor de uitbetalingsactoren hoe met deze gegevens dient omgegaan te worden en welke gevolgen hieraan dienen gekoppeld te worden.

  2. Huidige situatie

  Normaal gezien is het zo dat de uitbetalingsactor het recht op Groeipakket schorst op basis van de RIP (= consultatie- of distributiebericht (elektronische flux) van de gegevens van het gegevensbestand "Personeelsbestand" van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) betreffende de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling van een werknemer door een werkgever (DIMOflux) van de gegevens van het gegevensbestand "Personeelsbestand" van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) betreffende de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling van een werknemer door een werkgever (DIMONA)).

  Aangezien de werkwijze bij de verschillende uitbetalingsactoren verschilt ingeval ze gegevens van de gezinnen zelf ontvangen, worden met deze mededeling een aantal richtlijnen uitgezet dewelke dienen gevolgd te worden door de uitbetalingsactoren teneinde dit te uniformiseren voor de sector.

  3. Nieuwe uniforme regeling

  Het kan dus voorkomen dat gezinnen de uitbetalingsactor zelf informeren dat hun aantal gepresteerde uren lager ligt en hiervan een bewijs bezorgen.

  Sommige uitbetalingsactoren aanvaarden deze documenten en zullen op basis daarvan uitbetalen, terwijl andere uitbetalingsactoren wachten op bevestiging van de DmfA (= déclaration multifonctionelle / multifunctionele aangifte', nl. de elektronische kwartaalaangifte van de werkgever (of zijn mandataris) aan de Rijksdient voor Sociale Zekerheid).

  Voortaan is de nieuwe uniforme regeling dat de door gezinnen aangeleverde informatie door de uitbetalingsactor wordt aanvaard áls de RIP binnen is en ingeval

  1. Er nadien steeds een controle gebeurt op de DmfA;
   én
  2. De uitbetalingsactor een duidelijke motivering en verwijzing maakt naar de bevestiging van de gegevens door de DmfA.

  Indien de DmfA binnen is, maar een ander resultaat geeft dan de door het gezin voorgelegde documenten, dan dient dit voorgelegd te worden aan KRING (= Kruispunt Informatiestromen Groeipakket). Voorbeelden: twee tewerkstellingen, maar slechts één aangegeven; twee tewerkstellingen bij dezelfde werkgever, maar enkel de uren van één tewerkstelling werden aangegeven, …

  Ingeval blijkt uit de DmfA dat er geen uren gepresteerd werden, maar volgens de door het gezin voorgelegde documenten wel uren gepresteerd werden, dan dient er voorrang gegeven te worden aan de door het gezin voorgelegde documenten. Vervolgens dient dit nagegaan te worden bij KRING om te bevragen bij authentieke bron.

  Het is niet de bedoeling dat alles aan KRING wordt doorgegeven, doch enkel ingeval er een fundamenteel verschil is tussen het aantal door de gezinnen aangebrachte gegevens m.b.t. het aantal gepresteerde uren en het aantal uren verkregen via de DmfA.

  4. Vragen

  Vragen betreffende deze mededeling kunnen gericht worden aan advies@vutg.be, met vermelding van de titel van deze mededeling in het onderwerp van uw mail.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top