Artikel 11 BVR Begunstigden

  §1. Het basisbedrag, vermeld in artikel 13, de zorgtoeslagen, vermeld in titel 4 van boek 2, deel 1, en de sociale toeslagen, vermeld in artikel 18 van het Groeipakketdecreet van 2018, worden uiterlijk op de achtste van iedere maand die volgt op de maand waarop het recht op die toeslagen betrekking heeft, uitbetaald.

  Met behoud van de toepassing van het eerste lid wordt elke betaling in de loop van de maand die volgt op de maand waarop het recht op die toeslagen betrekking heeft, beschouwd als een tijdige betaling.

  §2. De kinderopvangtoeslag en de kleutertoeslag worden uitbetaald op de datum, vermeld in artikel 7, respectievelijk artikel 8 en 9 van het besluit van de Vlaamse Regering houdende de kinderopvangtoeslag en kleutertoeslag van (…).

  Besluit van de Vlaamse Regering van 11 februari 2022 tot vaststelling van maatregelen voor gelegenheidsarbeiders voor de periode van 1 april 2020 tot en met 30 september 2021 ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid en tot wijziging van diverse besluiten over de toelagen in het kader van het gezinsbeleid - hoofdstuk 2 - artikel 6 - inwerkingtreding 25.03.2022

  In artikel 5, §1 en §3, derde lid, artikel 6, §1 en §2, eerste lid, artikel 7, eerste lid, artikel 8, eerste lid, artikel 10, artikel 11, §1, artikel 12, eerste lid en artikel 13, §1, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede “het decreet van 27 april 2018” vervangen door de zinsnede “het Groeipakketdecreet van 2018”.

  gearchiveerde versie (01.01.2019 – 24.03.2022)

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top