Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 11 BVR Begunstigden

  §1. Het basisbedrag, vermeld in artikel 13, de zorgtoeslagen, vermeld in titel 4 van boek 2, deel 1, en de sociale toeslagen, vermeld in artikel 18 van het Groeipakketdecreet van 2018, worden uiterlijk op de achtste van iedere maand die volgt op de maand waarop het recht op die toeslagen betrekking heeft, uitbetaald.

  Met behoud van de toepassing van het eerste lid wordt elke betaling in de loop van de maand die volgt op de maand waarop het recht op die toeslagen betrekking heeft, beschouwd als een tijdige betaling.

  Het bedrag, vermeld in artikel 18/1, eerste lid, van het Groeipakketdecreet van 2018, wordt uiterlijk op 30 november 2022 uitbetaald.

  §2. De kinderopvangtoeslag en de kleutertoeslag worden uitbetaald op de datum, vermeld in artikel 7, respectievelijk artikel 8 en 9 van het besluit van de Vlaamse Regering houdende de kinderopvangtoeslag en kleutertoeslag van (…).

  Besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2022 tot wijziging van artikel 11 en 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 2018 houdende nadere regels betreffende de aanwijzing van de begunstigden van de gezinsbijslagen en de uitbetaling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, wat betreft de uitbetaling van de eenmalige verhoging van de sociale toeslag (B.S. 13.02.2022) - artikel 1 - inwerkingtreding 01.11.2023

  Aan artikel 11, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 2018 houdende nadere regels betreffende de aanwijzing van de begunstigden van de gezinsbijslagen en de uitbetaling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 februari 2022, wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:
  "Het bedrag, vermeld in artikel 18/1, eerste lid, van het Groeipakketdecreet van 2018, wordt uiterlijk op 30 november 2022 uitbetaald.

  ________________________________________

  Besluit van de Vlaamse Regering van 11 februari 2022 tot vaststelling van maatregelen voor gelegenheidsarbeiders voor de periode van 1 april 2020 tot en met 30 september 2021 ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid en tot wijziging van diverse besluiten over de toelagen in het kader van het gezinsbeleid (B.S. 15.03.2022) - hoofdstuk 2 - artikel 6 - inwerkingtreding 25.03.2022

  In artikel 5, §1 en §3, derde lid, artikel 6, §1 en §2, eerste lid, artikel 7, eerste lid, artikel 8, eerste lid, artikel 10, artikel 11, §1, artikel 12, eerste lid en artikel 13, §1, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede “het decreet van 27 april 2018” vervangen door de zinsnede “het Groeipakketdecreet van 2018”.

  gearchiveerde versie (01.01.2019 – 24.03.2022)

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top