Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 12 BVR Begunstigden

  Met behoud van de toepassing van artikel 87 en 88 van het Groeipakketdecreet van 2018, worden de toelagen vermeld in artikel 11,§1, eerste en derde lid, waarvan het recht op de betaaldata, vermeld in artikel 11 van dit besluit, nog in onderzoek is, zodra het recht is vastgesteld, betaald op tussentijdse betaaldata.

  De minister stelt de betaalkalender met tussentijdse betaaldata op.

  Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 11 en 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 2018 houdende nadere regels betreffende de aanwijzing van de begunstigden van de gezinsbijslagen en de uitbetaling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, wat betreft de uitbetaling van de eenmalige verhoging van de sociale toeslag (B.S. 13.02.2023) - artikel 2 - inwerkingtreding 01.11.2022

  In artikel 12, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 februari 2022, worden de woorden "eerste lid" vervangen door de woorden "eerste en derde lid.

  ________________________________________

  Besluit van de Vlaamse Regering van 11 februari 2022 tot vaststelling van maatregelen voor gelegenheidsarbeiders voor de periode van 1 april 2020 tot en met 30 september 2021 ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid en tot wijziging van diverse besluiten over de toelagen in het kader van het gezinsbeleid (B.S. 15.03.2022) - hoofdstuk 2 - artikel 6 - inwerkingtreding 25.03.2022

  In artikel 5, §1 en §3, derde lid, artikel 6, §1 en §2, eerste lid, artikel 7, eerste lid, artikel 8, eerste lid, artikel 10, artikel 11, §1, artikel 12, eerste lid en artikel 13, §1, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede “het decreet van 27 april 2018” vervangen door de zinsnede “het Groeipakketdecreet van 2018”.

  gearchiveerde versie (01.01.2019 – 24.03.2022)

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top