Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 13 BVR Begunstigden

  §1. Als het voor de begunstigden materieel onmogelijk is om de verschuldigde gezinsbijslagen, vermeld in boek 2, deel 1, van het Groeipakketdecreet van 2018, te ontvangen omdat ze hun identiteit niet kunnen aantonen, kunnen de gezinsbijslagen voor hun rekening betaald worden op de bankrekening van een andere natuurlijke persoon, een vereniging met sociaal oogmerk of een openbare instelling, in afwachting van het kunnen aantonen van deze identiteit.

  De minister kan de nadere regels bepalen die gelden als de begunstigden hun gezinsbijslagen willen laten storten op de bankrekening van een andere natuurlijke persoon, van een vereniging met sociaal oogmerk of van een openbare instelling. Hij bepaalt ook de termijn waarin die maatregel uitwerking heeft.

  §2. Zolang de begunstigden, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, niet elektronisch of schriftelijk hebben gevraagd de toelagen in het kader van het gezinsbeleid zelf te ontvangen, betaalt de uitbetalingsactor aan de andere natuurlijke persoon, de vereniging met sociaal oogmerk of de openbare instelling die ze hebben gekozen. Deze betalingen zijn ten bevrijdende titel voor de uitbetalingsactor.

  Besluit van de Vlaamse Regering van 11 februari 2022 tot vaststelling van maatregelen voor gelegenheidsarbeiders voor de periode van 1 april 2020 tot en met 30 september 2021 ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid en tot wijziging van diverse besluiten over de toelagen in het kader van het gezinsbeleid - hoofdstuk 2 - artikel 6 - inwerkingtreding 25.03.2022

  In artikel 5, §1 en §3, derde lid, artikel 6, §1 en §2, eerste lid, artikel 7, eerste lid, artikel 8, eerste lid, artikel 10, artikel 11, §1, artikel 12, eerste lid en artikel 13, §1, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede “het decreet van 27 april 2018” vervangen door de zinsnede “het Groeipakketdecreet van 2018”.

  gearchiveerde versie (01.01.2019 – 24.03.2022)

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top