Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 15 BVR Begunstigden

  De begunstigden kunnen hun uitbetalingsactor elektronisch of schriftelijk melden dat ze geheel of gedeeltelijk afstand doen van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid. De begunstigden kunnen die afstand herroepen.

  De melding waarin ze afstand doen van de toelagen of de afstand van de toelagen herroepen wordt gedagtekend en, in voorkomend geval elektronisch, ondertekend door de begunstigden die de toelagen in het kader van het gezinsbeleid ontvangen.

  De afstand of de herroeping van de afstand heeft uitwerking vanaf de eerste dag van de maand waarin de uitbetalingsactor die melding ontvangt en heeft alleen betrekking op de toelagen in het kader van het gezinsbeleid die op dat ogenblik nog niet vervallen zijn.

  Besluit van de Vlaamse Regering van 11 februari 2022 tot vaststelling van maatregelen voor gelegenheidsarbeiders voor de periode van 1 april 2020 tot en met 30 september 2021 ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid en tot wijziging van diverse besluiten over de toelagen in het kader van het gezinsbeleid - hoofdstuk 2 - artikel 8 - inwerkingtreding 25.03.2022

  Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:

  “Art. 15. De begunstigden kunnen hun uitbetalingsactor elektronisch of schriftelijk melden dat ze geheel of gedeeltelijk afstand doen van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid. De begunstigden kunnen die afstand herroepen.

  De melding waarin ze afstand doen van de toelagen of de afstand van de toelagen herroepen wordt gedagtekend en, in voorkomend geval elektronisch, ondertekend door de begunstigden die de toelagen in het kader van het gezinsbeleid ontvangen.

  De afstand of de herroeping van de afstand heeft uitwerking vanaf de eerste dag van de maand waarin de uitbetalingsactor die melding ontvangt en heeft alleen betrekking op de toelagen in het kader van het gezinsbeleid die op dat ogenblik nog niet vervallen zijn.”.

  gearchiveerde versie (01.01.2019 - 24.03.2022)

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top