Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 14 BVR Begunstigden

  §1. Als de betaling van toelagen in het kader van het gezinsbeleid om technische of sociale redenen niet mogelijk is per overschrijving, worden de voormelde toelagen met een circulaire cheque betaald.

  §1/1. Als er twee begunstigden zijn, bepalen de begunstigden samen aan wie van hen de circulaire cheque, vermeld in artikel 76, tweede lid, het Groeipakketdecreet van 2018, wordt uitbetaald, overeenkomstig de modaliteiten in artikel 4, §2 van dit besluit.

  De begunstigden kunnen deze keuze gemaakt overeenkomstig het eerste lid, herroepen onder toepassing van de modaliteiten in artikel 6 van dit besluit.

  Maken de beide begunstigden niet de keuze uit het eerst lid dan wordt de circulaire cheque uitbetaald aan de jongste onder hen.

  §2. Met behoud van de toepassing van de bepalingen van boek VII, titel 6/1, hoofdstuk 5, van het Wetboek van economisch recht wordt de eerst uitgegeven cheque die ongeïnd blijft, nadat de juistheid van de gegevens van de begunstigde onderzocht is, één keer heruitgegeven.

  Zodra een cheque wordt heruitgegeven conform het eerste lid en als de gegevens van de begunstigde ongewijzigd zijn gebleven, wordt de betaling geschorst. De uitbetalingsactor brengt de begunstigde daarvan schriftelijk op de hoogte. De gezinsinspecteur voert een controle uit naar aanleiding van die schorsing.

  Als de betaling wordt geschorst conform het tweede lid, wordt na inning van een uitgegeven cheque of op eenvoudig verzoek van een van de begunstigden de uitbetaling van de toelagen hervat conform de keuze die gemaakt is met behoud van de toepassing van paragraaf 1/1.

  De minister kan de verdere procedure bepalen voor de heruitgave en de schorsing van betaling als de cheque ongeïnd blijft.

  Besluit van de Vlaamse Regering van 11 februari 2022 tot vaststelling van maatregelen voor gelegenheidsarbeiders voor de periode van 1 april 2020 tot en met 30 september 2021 ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid en tot wijziging van diverse besluiten over de toelagen in het kader van het gezinsbeleid - hoofdstuk 2 - artikel 7, 2°, 3° en 4° inwerkingtreding 25.03.2022 - artikel 7,1° inwerkingtreding te bepalen door de minister

  In artikel 14 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. er wordt voor paragraaf 1, die paragraaf 1/1 wordt, een nieuwe paragraaf 1 ingevoegd, die luidt als volgt:
   "§1. Als de betaling van toelagen in het kader van het gezinsbeleid om technische of sociale redenen niet mogelijk is per overschrijving, worden de voormelde toelagen met een circulaire cheque betaald.”;
  2. in paragraaf 1, die paragraaf 1/1 is geworden, wordt in het eerste lid de zinsnede “het decreet van 27 april 2018” vervangen door de zinsnede “het Groeipakketdecreet van 2018”;
  3. in paragraaf 2 wordt het eerste lid vervangen door wat volgt:
   “Met behoud van de toepassing van de bepalingen van boek VII, titel 6/1, hoofdstuk 5, van het Wetboek van economisch recht wordt de eerst uitgegeven cheque die ongeïnd blijft, nadat de juistheid van de gegevens van de begunstigde onderzocht is, één keer heruitgegeven.”;
  4. in paragraaf 2 worden tussen het eerste lid en het tweede lid, twee leden ingevoegd, die luiden als volgt:
   “Zodra een cheque wordt heruitgegeven conform het eerste lid en als de gegevens van de begunstigde ongewijzigd zijn gebleven, wordt de betaling geschorst. De uitbetalingsactor brengt de begunstigde daarvan schriftelijk op de hoogte. De gezinsinspecteur voert een controle uit naar aanleiding van die schorsing.
   Als de betaling wordt geschorst conform het tweede lid, wordt na inning van een uitgegeven cheque of op eenvoudig verzoek van een van de begunstigden de uitbetaling van de toelagen hervat conform de keuze die gemaakt is met behoud van de toepassing van paragraaf 1/1.”.

  gearchiveerde versie (01.01.2019 - 24.03.2022)

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top