Artikel 16 BVR Gegevensdeling

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Gegevensverwerking Toelagen Gezinsbeleid van 19 juli 2019.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top