Artikel 6 BVR Handhaving

De minister kan nadere bepalingen vastleggen voor de begindatum van de opschorting.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top