Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 5 BVR Ondersteuningstoeslag

    De ondersteuningstoeslag wordt toegekend op basis van een attestering die aantoont dat het kind recht heeft op zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte, vermeld in artikel 16 van het Groeipakketdecreet van 2018. Er moeten minstens twaalf punten worden vastgesteld overeenkomstig het driepijlersysteem, vermeld in artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag.

    In afwijking van het eerste lid wordt voor een kind dat woont in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, de ondersteuningstoeslag toegekend op basis van een attestering die aantoont dat het kind recht heeft op de verhoogde kinderbijslag, vermeld in artikel 12 van de ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 25 april 2019 tot regeling van de toekenning van gezinsbijslag. Er moeten minstens twaalf punten worden toegekend overeenkomstig het driepijlersysteem, vermeld in artikel 6 en 7 van het koninklijk besluit van 28 maart 2003 tot uitvoering van de artikelen 47, 56septies en 63 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van artikel 88 van de programmawet (I) van 24 december 2002. De toekenning wordt uitgevoerd onder de bevoegdheid van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. De beslissingen die daaruit voortvloeien, worden overgenomen door de Vlaamse Gemeenschap, met het oog op de toekenning van de ondersteuningstoeslag. Die beslissing geldt voor de termijn die daarvoor bepaald is door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top