artikel 15 BVR Ondersteuningstoeslag

    In artikel 641, eerste lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2020, wordt punt 1° opgeheven.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top