Artikel 14 BVR Ondersteuningstoeslag

    Artikel 640 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2020, wordt opgeheven.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top