Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 7 BVR R&P Begunstigden

  Voor de toepassing van artikel 86 en 87 van het Groeipakketdecreet van 2018, kan respectievelijk de behandelings- en betalingstermijn van een verzoek tot toekenning van toelagen in het kader van het gezinsbeleid tijdelijk tot respectievelijk maximaal acht en vier maanden verlengd worden als een wijziging van de regelgeving over de toelagen in het kader van gezinsbeleid een tijdelijke sterke toename aan verzoeken of noodzakelijke ambtshalve aanpassingen tot gevolg heeft.

  De behandelingstermijn van een verzoek kan naast het geval, vermeld in het eerste lid, tot ten hoogste acht maanden worden verlengd als er significante problemen optreden bij het proces van datakoppeling en uitwisseling van gegevens dat noodzakelijk is voor de automatische rechtentoekenning.

  De minister bepaalt wat onder een tijdelijke sterke toename aan verzoeken als vermeld in het eerste lid, en significante problemen bij het proces als vermeld in het tweede lid, wordt verstaan.

  Besluit van de Vlaamse Regering van 11 februari 2022 tot vaststelling van maatregelen voor gelegenheidsarbeiders voor de periode van 1 april 2020 tot en met 30 september 2021 ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid en tot wijziging van diverse besluiten over de toelagen in het kader van het gezinsbeleid - hoofdstuk 3 - artikel 15 - inwerkingtreding 25.03.2022

  In artikel 7, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede “het decreet van 27 april 2018” vervangen door de zinsnede “het Groeipakketdecreet van 2018”.

  gearchiveerde versie (01.01.2019 – 24.03.2022)

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top