Vlaanderen

Artikel 3 BVR Rechtgevend kind

De gezinsbijslagen die verschuldigd zijn voor het kind dat het voorwerp uitmaakt van een ontvoering als vermeld in artikel 8, §1, eerste lid, 2°, van het decreet van 27 april 2018, is gelijk aan het maandelijkse basisbedrag, vermeld in artikel 13 van het voormelde decreet.

Een recht op wezentoeslag als vermeld in artikel 14 van het voormelde decreet, kan gevestigd worden voor het ontvoerde kind conform de voorwaarden, vermeld in titel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018.

De toeslag, vermeld in artikel 16 van het voormelde decreet, kan verder worden betaald zolang de beslissing over de specifieke ondersteuningsnood van voor de ontvoering geldig is.

Een recht op een sociale toeslag als vermeld in artikel 18 van het voormelde decreet, kan toegekend worden conform de in dit artikel gestelde voorwaarden. Het ontvoerde kind telt mee voor de bepaling van de gezinsgrootte, vermeld in artikel 18, tweede lid, van het voormelde decreet.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top