Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 3 BVR Rechtgevend kind

  De gezinsbijslagen die verschuldigd zijn voor het kind dat het voorwerp uitmaakt van een ontvoering als vermeld in artikel 8, §1, eerste lid, 2°, van het Groeipakketdecreet van 2018, is gelijk aan het maandelijkse basisbedrag, vermeld in artikel 13 van het voormelde decreet.

  Een recht op wezentoeslag als vermeld in artikel 14 van het voormelde decreet, kan gevestigd worden voor het ontvoerde kind conform de voorwaarden, vermeld in titel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018.

  De toeslag, vermeld in artikel 16 van het voormelde decreet, kan verder worden betaald zolang de beslissing over de specifieke ondersteuningsnood van voor de ontvoering geldig is.

  Een recht op een sociale toeslag als vermeld in artikel 18 van het voormelde decreet, kan toegekend worden conform de in dit artikel gestelde voorwaarden. Het ontvoerde kind telt mee voor de bepaling van de gezinsgrootte, vermeld in artikel 18, tweede lid, van het voormelde decreet.

  Besluit van de Vlaamse Regering van 11 februari 2022 tot vaststelling van maatregelen voor gelegenheidsarbeiders voor de periode van 1 april 2020 tot en met 30 september 2021 ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid en tot wijziging van diverse besluiten over de toelagen in het kader van het gezinsbeleid - hoofdstuk 5 - artikel 28 - inwerkingtreding 25.03.2022

  In artikel 2, eerste lid, en artikel 3, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede “het decreet van 27 april 2018” vervangen door de zinsnede “het Groeipakketdecreet van 2018”.

  gearchiveerde versie (01.01.2019 – 24.03.2022)

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top