Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 23 BVR Rechtgevend kind

  De volgende onderwijstypes worden beschouwd als hoger onderwijs:

  1. het hoger onderwijs in België dat georganiseerd, erkend of gesubsidieerd wordt door de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap conform artikel 24 van de Grondwet;
  2. het hoger onderwijs dat buiten België georganiseerd wordt en waarvan het programma erkend is door de buitenlandse overheid of overeenstemt met een programma dat erkend is door die overheid;
  3. de vorming van bedienaars voor erediensten die erkend zijn door de Staat;
  4. de wetenschappelijke leergangen als voorbereiding op de Koninklijke Militaire School of ingenieursstudies.

  Besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2024 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2018 tot vaststelling van de diverse hoedanigheden van het rechtgevend kind en betreffende de vrijstellingen van de toekenningsvoorwaarden voor de gezinsbijslagen, de startbedragen geboorte en adoptie en de universele participatietoeslagen, het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag en het Besluit Ondersteuningstoeslag van 2022 (B.S. 11.03.2024) - hoofdstuk 1 - artikel 2 - inwerkingtreding 01.01.2019

  In artikel 23, 3°, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
  11 februari 2022, wordt de zinsnede “in een onderwijsinstelling die door de Vlaamse Gemeenschap, de Franse
  Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap georganiseerd, erkend of gesubsidieerd wordt conform artikel 24 van de
  Grondwet” opgeheven.

  gearchiveerde versie

  ________________________________________

  Besluit van de Vlaamse Regering van 11 februari 2022 tot vaststelling van maatregelen voor gelegenheidsarbeiders voor de periode van 1 april 2020 tot en met 30 september 2021 ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid en tot wijziging van diverse besluiten over de toelagen in het kader van het gezinsbeleid (B.S. 15.03.2023) - hoofdstuk 5 - artikel 34 - inwerkingtreding 01.01.2019

  In artikel 23 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. punt 1° wordt vervangen door wat volgt:
   “1° het hoger onderwijs in België dat georganiseerd, erkend of gesubsidieerd wordt door de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap conform artikel 24 van de Grondwet;”;
  2. aan punt 3° wordt de zinsnede “in een onderwijsinstelling die door de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap georganiseerd, erkend of gesubsidieerd wordt conform artikel 24 van de Grondwet” toegevoegd.

  gearchiveerde versie

  Datum van publicatie
  Top