Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 35 BVR Rechtgevend kind (01.05.2024 - ...)

  §1. De gezinsbijslagen blijven behouden voor het kind waarvan de erkende en gecontroleerde leerovereenkomst of leerverbintenis wordt opgeschort wegens ziekte van het kind, tot uiterlijk 31 augustus van het schooljaar dat volgt op het schooljaar waarin de ziekte is begonnen.

  De ziekte van het kind wordt bewezen met ziekteattesten. Na zes maanden ziekte moet de afwezigheid altijd gewettigd zijn door een onderzoek van de bevoegde dienst. Er wordt bij de voormelde bevoegde dienst een aanvraag tot medische vaststelling van een specifieke ondersteuningsnood en van de onmogelijkheid om de lessen te volgen ingediend.

  De minister wijst de dienst aan die bevoegd is om het onderzoek, vermeld in het tweede lid, uit te voeren.

  §2. Voor het kind dat zich wegens ziekte bij het begin van een nieuwe opleidingscyclus niet kan inschrijven en dat tijdens het vorige schooljaar niet ziek was, wordt een aanvraag tot medische vaststelling van een zorgbehoefte en van de onmogelijkheid om de lessen te volgen ingediend. Als de specifieke ondersteuningsnood werd vastgesteld overeenkomstig titel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018, heeft het kind onvoorwaardelijk recht op de basisgezinsbijslag en recht op de zorgtoeslag onder de voorwaarden vermeld in artikel 14. Als het kind alleen in de onmogelijkheid verkeert om de lessen te volgen, heeft het recht op de gezinsbijslagen vanaf het begin van de nieuwe opleidingscyclus tot het einde van die opleidingscyclus.

  §3. Voor het kind dat al 21 jaar is op het moment dat het zich wegens ziekte niet kan inschrijven en dat tijdens het vorige schooljaar niet ziek was, bestaat er een recht op gezinsbijslagen gedurende maximaal één jaar binnen de leeftijdsgrenzen, vermeld in artikel 8, §2, eerste lid, 3°, van het Groeipakketdecreet van 2018. Er is evenwel geen cumul mogelijk met een inkomensvervangende tegemoetkoming.

  De ziekte van het kind wordt bewezen met ziekteattesten. Na zes maanden ziekte moet de afwezigheid altijd gewettigd zijn door een onderzoek van de bevoegde dienst. Er wordt bij de voormelde bevoegde dienst een aanvraag tot medische vaststelling van een specifieke ondersteuningsnood en van de onmogelijkheid om de lessen te volgen ingediend.

  De minister wijst de dienst aan die bevoegd is om het onderzoek, vermeld in het tweede lid, uit te voeren.

  Besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2024 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2018 tot vaststelling van de diverse hoedanigheden van het rechtgevend kind en betreffende de vrijstellingen van de toekenningsvoorwaarden voor de gezinsbijslagen, de startbedragen geboorte en adoptie en de universele participatietoeslagen, het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag en het Besluit Ondersteuningstoeslag van 2022 (B.S. 11.03.2024) - hoofdstuk  1 - artikel 4 - inwerkingtreding 01.05.2024

  In artikel 35 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 februari 2022,
  worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° aan paragraaf 1, tweede lid, wordt de volgende zin toegevoegd:
  “Er wordt bij de voormelde bevoegde dienst een aanvraag tot medische vaststelling van een specifieke
  ondersteuningsnood en van de onmogelijkheid om de lessen te volgen ingediend.”;
  2° in paragraaf 2 wordt de zin “Als het kind alleen in de onmogelijkheid verkeert om de lessen te volgen, heeft het
  recht op de gezinsbijslagen vanaf de erkenning van de onmogelijkheid om de lessen te volgen, voor maximaal één jaar.”
  vervangen door de zin “Als het kind alleen in de onmogelijkheid verkeert om de lessen te volgen, heeft het recht op
  de gezinsbijslagen vanaf het begin van de nieuwe opleidingscyclus tot het einde van die opleidingscyclus.”;
  3° aan paragraaf 3, tweede lid, wordt de volgende zin toegevoegd:
  “Er wordt bij de voormelde bevoegde dienst een aanvraag tot medische vaststelling van een specifieke
  ondersteuningsnood en van de onmogelijkheid om de lessen te volgen ingediend.”.

  versie 25.03.2022 - 30.04.2024

  ________________________________________

  Besluit van de Vlaamse Regering van 11 februari 2022 tot vaststelling van maatregelen voor gelegenheidsarbeiders voor de periode van 1 april 2020 tot en met 30 september 2021 ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid en tot wijziging van diverse besluiten over de toelagen in het kader van het gezinsbeleid - hoofdstuk 5 - artikel 35 - inwerkingtreding 25.03.2022

  In artikel 26, §4, eerste lid, en artikel 35, §3, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede “het decreet van 27 april 2018” vervangen door de zinsnede “het Groeipakketdecreet van 2018”.

  gearchiveerde versie (01.01.2019 – 24.03.2022)

  Datum van publicatie
  Top