Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 42 BVR Rechtgevend kind

    §1. Voor de toepassing van dit besluit wordt vrijwilligerswerk als vermeld in artikel 3,  1° van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers, niet beschouwd als een winstgevende activiteit als vermeld in de artikelen 14, 29, 36 en 41 van dit besluit.

    Voor de vrijwilliger, vermeld in artikel 3,  2° van voormelde wet worden de vergoedingen, vermeld in artikel 10 van diezelfde wet, niet beschouwd als een inkomen, een winst, een brutoloon of een sociale uitkering als vermeld in de artikelen 14, 29, 36 en 41 van dit besluit, als het vrijwilligerswerk zijn onbezoldigde karakter niet verliest conform artikel 10 van voormelde wet.

    §2. Voor de toepassing van dit besluit worden de prestaties, vermeld in artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, niet beschouwd als een winstgevende activiteit als vermeld in artikel 14, 29, 36 en 41 van dit besluit.

    §3. Voor de toepassing van dit besluit worden de prestaties als kinderbegeleider die werkt volgens het sociaal statuut van de aangesloten onthaalouders, vermeld in artikel 27bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, niet beschouwd als een winstgevende activiteit als vermeld in artikel 14, 29, 36 en 41 van dit besluit.

    Besluit van de Vlaamse Regering van 11 februari 2022 tot vaststelling van maatregelen voor gelegenheidsarbeiders voor de periode van 1 april 2020 tot en met 30 september 2021 ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid en tot wijziging van diverse besluiten over de toelagen in het kader van het gezinsbeleid - hoofdstuk 5 - artikel 39 - inwerkingtreding 01.01.2019

    Aan artikel 42 van hetzelfde besluit, waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal vormen, worden een paragraaf 2 en een paragraaf 3 toegevoegd, die luiden als volgt:

    Ҥ2. Voor de toepassing van dit besluit worden de prestaties, vermeld in artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, niet beschouwd als een winstgevende activiteit als vermeld in artikel 14, 29, 36 en 41 van dit besluit.

    §3. Voor de toepassing van dit besluit worden de prestaties als kinderbegeleider die werkt volgens het sociaal statuut van de aangesloten onthaalouders, vermeld in artikel 27bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, niet beschouwd als een winstgevende activiteit als vermeld in artikel 14, 29, 36 en 41 van dit besluit.”.

    gearchiveerde versie

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top