Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 13 BVR Zorgtoeslag

  §1. Het agentschap Opgroeien regie verzamelt de nodige medische informatie of sociale en andere verslagen om de gevolgen vast te stellen van de aandoening waaruit de specifieke ondersteuningsbehoefte voortvloeit.

  De evaluerend arts houdt bij de vaststelling, vermeld in het eerste lid, naast zijn eigen medische vaststellingen rekening met de medische, sociale en andere verslagen die zijn bezorgd. Daarnaast baseert de evaluerend arts zich op een observationeel onderzoek van het kind en gesprekken met de personen die de toestand van het kind kennen.

  Als de begunstigden de gevraagde informatie en gegevens niet bezorgen binnen vijfenveertig dagen nadat het agentschap Opgroeien regie het inlichtingenformulier heeft verzonden, stuurt het agentschap Opgroeien regie een herinnering. Als de begunstigden niet reageren op de voormelde herinnering binnen vijfenzeventig dagen nadat het agentschap Opgroeien regie de herinnering heeft verzonden, sluit het agentschap Opgroeien regie het dossier af. Het agentschap Opgroeien regie deelt de begunstigden en de uitbetalingsactor mee dat het dossier zonder gevolg is afgesloten.

  §2. Het agentschap Opgroeien regie stuurt aan de begunstigden een uitnodiging om de gevolgen van de aandoening waaruit de specifieke ondersteuningsbehoefte voortvloeit, te laten vaststellen door een evaluerend arts. Als geen gevolg gegeven wordt aan de uitnodiging, wordt een tweede oproeping gestuurd. Als ook aan de tweede oproeping geen gevolg wordt gegeven, doet de evaluerend arts zijn vaststelling alleen op basis van de beschikbare informatie en gegevens.

  Als de evaluerend arts niet over voldoende elementen beschikt om een vaststelling te kunnen doen, deelt hij dat mee aan het agentschap Opgroeien regie. Op basis van die informatie deelt de uitbetalingsactor aan de begunstigden de beslissing mee dat ze geen recht hebben op de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte.

  Als het kind zich om medische redenen niet kan verplaatsen, kan het onderzoek ter plaatse worden verricht.

  De begunstigden voor het kind en het kind zelf kunnen zich bij de onderzoeken, vermeld in dit artikel, laten bijstaan door een vertrouwenspersoon, conform de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt.”.

  Besluit van de Vlaamse Regering van 28 januari 2022 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag, wat betreft de procedure om de gevolgen van de aandoening waaruit een specifieke zorgbehoefte voortvloeit vast te stellen (B.S. 05.05.2022) - artikel 12 – inwerkingtreding 01.01.2022

  Artikel 13 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2021, wordt vervangen door wat volgt:

  “Art. 13. §1. Het agentschap Opgroeien regie verzamelt de nodige medische informatie of sociale en andere verslagen om de gevolgen vast te stellen van de aandoening waaruit de specifieke ondersteuningsbehoefte voortvloeit.

  De evaluerend arts houdt bij de vaststelling, vermeld in het eerste lid, naast zijn eigen medische vaststellingen rekening met de medische, sociale en andere verslagen die zijn bezorgd. Daarnaast baseert de evaluerend arts zich op een observationeel onderzoek van het kind en gesprekken met de personen die de toestand van het kind kennen.

  Als de begunstigden de gevraagde informatie en gegevens niet bezorgen binnen vijfenveertig dagen nadat het agentschap Opgroeien regie het inlichtingenformulier heeft verzonden, stuurt het agentschap Opgroeien regie een herinnering. Als de begunstigden niet reageren op de voormelde herinnering binnen vijfenzeventig dagen nadat het agentschap Opgroeien regie de herinnering heeft verzonden, sluit het agentschap Opgroeien regie het dossier af. Het agentschap Opgroeien regie deelt de begunstigden en de uitbetalingsactor mee dat het dossier zonder gevolg is afgesloten.

  §2. Het agentschap Opgroeien regie stuurt aan de begunstigden een uitnodiging om de gevolgen van de aandoening waaruit de specifieke ondersteuningsbehoefte voortvloeit, te laten vaststellen door een evaluerend arts. Als geen gevolg gegeven wordt aan de uitnodiging, wordt een tweede oproeping gestuurd. Als ook aan de tweede oproeping geen gevolg wordt gegeven, doet de evaluerend arts zijn vaststelling alleen op basis van de beschikbare informatie en gegevens.

  Als de evaluerend arts niet over voldoende elementen beschikt om een vaststelling te kunnen doen, deelt hij dat mee aan het agentschap Opgroeien regie. Op basis van die informatie deelt de uitbetalingsactor aan de begunstigden de beslissing mee dat ze geen recht hebben op de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte.

  Als het kind zich om medische redenen niet kan verplaatsen, kan het onderzoek ter plaatse worden verricht.

  De begunstigden voor het kind en het kind zelf kunnen zich bij de onderzoeken, vermeld in dit artikel, laten bijstaan door een vertrouwenspersoon, conform de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt.”.

  gearchiveerde versie (18.04.2019 – 31.12.2021)

  ___________________________________

  Besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2021 tot wijziging van diverse besluiten over welzijn, volksgezondheid en gezin naar aanleiding van de integratie van de agentschappen Kind en Gezin en Jongerenwelzijn in het kader van het geïntegreerd gezinsbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013 wat betreft het opstellen van het verslag van de kandidaat-adoptanten, dienstig voor het herkomstland, vermeld in artikel 15 van het Haags Adoptieverdrag (B.S. 25.06.2021) - hoofdstuk 40 - artikel 478 - inwerkingtreding 18.04.2019

  In artikel 13, §2, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. in het eerste lid worden de woorden “Kind en Gezin” vervangen door de woorden “Het agentschap Opgroeien regie”;
  2. in het tweede lid worden de woorden “Kind en Gezin” vervangen door de woorden “het agentschap Opgroeien regie”.

  gearchiveerde versie (01.01.2019 - 17.04.2019)

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top