Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Ministerieel besluit van 23 november 2022 tot verlenging van de maatregel voor arbeidsovereenkomsten in de zorgsector voor de periode van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid (B.S. 24.01.2023)

  Rechtsgronden

  Dit besluit is gebaseerd op:

  Vormvereisten

  De volgende vormvereisten zijn vervuld:

  • De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 5 oktober 2022.
  • Er is een verzoek om spoedbehandeling ingediend, gemotiveerd door de omstandigheid dat dit besluit voorziet in een dringende maatregel die een zwaar getroffen sector tijdens de coronacrisis ondersteunt. Zolang deze maatregel, die uitwerking moet hebben vanaf 1 juli 2022, niet definitief is en niet gepubliceerd is, is er geen juridische zekerheid wat betreft het recht op gezinsbijslagen voor studenten die extra uren presteren in de zorgsector. De maatregel dient ertoe, in navolging van de federale maatregelen (goedgekeurd op 27 oktober 2022)  die voor de sector genomen zijn, om het nijpende personeelstekort in de sector te helpen verminderen. De neutralisering zal voor veel studenten een extra stimulans zijn om zich tijdens deze crisisperiode in te zetten en de noodzakelijke hulp en ondersteuning te bieden in de getroffen sectoren zonder dat ze daardoor hun recht op gezinsbijslagen verliezen. Het is van belang dat de maatregel zo snel mogelijk uitwerking kan hebben zodat studenten rechtszekerheid en duidelijkheid hebben over hun recht op gezinsbijslagen en er door gebrek daaraan geen terughoudendheid ontstaat bij studenten. De Raad van State heeft advies 72.485/1 gegeven op 10 november 2022, met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  Juridisch kader

  Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:

  DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BESLUIT:

  Artikel 1. (01.07.2022- ...)

  De maatregel, vermeld in artikel 1, eerste lid, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2022 tot vaststelling van maatregelen voor arbeidsovereenkomsten voor studenten voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022 ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, wordt verlengd voor de prestaties die in de zorgsector, met inbegrip van de prestaties als uitzendkracht bij gebruikers die behoren tot de zorgsector, onder een arbeidsovereenkomst voor studenten, als vermeld in voormeld besluit, tijdens de periode van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 geleverd zijn.

  Artikel 2. (01.07.2022- ...)

  Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2022.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top