Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Ministerieel besluit van 14 december 2020 tot vaststelling van de betaalkalender met tussentijdse betaaldata van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid (B.S. 20.01.2021)

  Rechtsgronden

  Dit besluit is gebaseerd op:

  • het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, artikel 75, eerste en vierde lid;
  • het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 2018 houdende nadere regels betreffende de aanwijzing van de begunstigden van de gezinsbijslagen en de uitbetaling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, artikel 12, tweede lid.

  Vormvereiste

  De volgende vormvereiste is vervuld:

  • De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 18 november 2020.

  Artikel 1. (01/01/2021- ...)

  Dit besluit is van toepassing op:

  1. het agentschap, vermeld in artikel 3, §1, 4°, van het decreet van 27 april 2018;
  2. de private uitbetalingsactoren, vermeld in artikel 3, §1, 33°, van het voormelde decreet, namelijk:
   a) INFINO Vlaanderen vzw;
   b) vzw Kidslife Vlaanderen;
   c) Parentia Vlaanderen vzw;
   d) vzw My Family.

  Artikel 2. (01/01/2021- ...)

  Ter uitvoering van artikel 12, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 2018 houdende nadere regels betreffende de aanwijzing van de begunstigden van de gezinsbijslagen en de uitbetaling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid kunnen de toeslagen, vermeld in artikel 11, § 1, eerste lid, van het voormelde besluit, waarvan het recht op de betaaldata, vermeld in artikel 11 van het voormelde besluit, nog in onderzoek is, zodra het recht is vastgesteld, tussentijds betaald worden op maandag, woensdag of vrijdag.

  In afwijking van het eerste lid kan het agentschap afwijkende betaaldata bepalen wegens praktische of technische overwegingen.

  Artikel 3. (01/01/2021- ...)

  Het ministerieel besluit van 22 januari 2020 tot vaststelling van de betaalkalender met tussentijdse betaaldata van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid wordt opgeheven.

  Artikel 4. (01/01/2021- ...)

  Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2021.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top