Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 104 van de Algemene kinderbijslagwet

    Het beheerscomité van FAMIFED bepaalt de wijze van berekening van de vergoeding die kan worden toegekend aan zijn aangeslotenen die belast zijn met de opdracht bedoeld in artikel 18bis; deze beslissing moet worden goedgekeurd door de bevoegde minister.

    De wet van 04.04.2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 94 (B.S. 05.05.2014), van kracht vanaf 30.06.2014, heeft de woorden "de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor werknemers" vervangen door het woord "FAMIFED" en worden de woorden "minister die de Sociale Voorzorg onder zijn bevoegdheid heeft" vervangen door de woorden "bevoegde minister".

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top