Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 105 van de Algemene kinderbijslagwet

  De beheerskosten van FAMIFED, zullen worden gedekt door middel van :

  1° De opbrengst welke voortvloeit uit de toepassing van de artikelen 24, zesde lid, 31, elfde lid, 33, derde lid;

  2° Een heffing op het gedeelte van de bijdragen voor maatschappelijke zekerheid bestemd voor de kinderbijslag en dat door de bevoegde instellingen aan FAMIFED dient gestort.

  De in het eerste lid, 2°, bedoelde heffing mag niet meer belopen dan het werkelijk bedrag van de beheerskosten vermeld in de begroting van FAMIFED, verminderd met de opbrengst bedoeld in het eerste lid, 1°.

  De wet van 04.04.2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 150 (B.S. 05.05.2014), van kracht vanaf 01.01.2015, heeft de vorige versie van artikel 105 opgeheven die van toepassing bleef ten aanzien van de werknemers die voor 01.01.1999 in dienst zijn getreden.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top