Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 106 van de Algemene kinderbijslagwet

  FAMIFED zal een reservefonds voor de kinderbijslag, het kraamgeld en de adoptiepremie samenstellen door middel van :

  1° de overschotten waarvan sprake in artikel 108, eerste lid, 3° ;

  2° alle andere middelen, welke hem mochten worden toegekend.

  Het reservefonds is bestemd :

  1° in hoofdzaak om in eventuele onvoldoende inkomsten te voorzien ;

  2° tot definitieve dekking van de ten onrechte betaalde gezinsbijslag die niet kan teruggevorderd worden wegens de verjaring bedoeld in artikel 120bis, of op grond van de bepalingen van artikel 17 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het handvest van de sociaal verzekerde;

  3° [Opgeheven vanaf 01.01.2014 - Programmawet van 28.06.2013 (BS 01.07.2013)];

  4° (opgeheven);

  5° [Opgeheven vanaf 01.01.2014 - Programmawet van 28.06.2013 (BS 01.07.2013)];

  6° tot dekking van de verliezen veroorzaakt door elke andere oorzaak, mits het voorafgaand akkoord van de minister bevoegd voor Sociale Zaken.

  7° [Opgeheven vanaf 01.01.2014 - Programmawet van 28.06.2013 (BS 01.07.2013)].

  Het reservefonds van FAMIFED is, daarenboven, bestemd om de thesauriemiddelen nodig voor de uitbetaling van de kinderbijslagen te stijven in afwachting van de inning van de bijdragen.

  Ten opzichte van de werknemers die vóór 1.1.1999 in dienst zijn getreden, blijft het tweede lid, 4° van toepassing op de betrokken werkgevers als volgt (Wet van 10.06.1998, B.S. 15.08.1998):

  "4° tot dekking van de verliezen veroorzaakt door in gebreke gebleven aangeslotenen;".

  De wet van 04.04.2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 96 (B.S. 05.05.2014), van kracht vanaf 30.06.2014, heeft de woorden "De Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers" vervangen door het woord "FAMIFED", worden de woorden "minister van Sociale Voorzorg" vervangen door de woorden "minister bevoegd voor Sociale Zaken" en worden de woorden "de Rijksdienst" vervangen door het woord "FAMIFED".

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top