Artikel 106bis van de Algemene kinderbijslagwet

  FAMIFED laat de bedragen ten onrechte betaalde gezinsbijslag ten laste van het globaal beheer van de sociale zekerheid ingesteld door de wet houdende sociale bepalingen van 30 maart 1994, in de volgende gevallen :

  1° wanneer afgezien wordt van terugvordering omdat die uit sociaal oogpunt niet raadzaam is;

  2° bij toepassing van artikel 119bis;

  3° wanneer terugvordering technisch onmogelijk blijkt;

  4° bij toepassing van artikel 22, § 3, van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het handvest van de sociaal verzekerde.

  ______________

  Artikel 106bis is niet langer van toepassing wat betreft de niet terugbetaalde onverschuldigde bedragen met betrekking tot periodes vanaf 1 januari 2015 [Koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de programmawet van 28 juni 2013 (B.S. 30.06.2014 - Erratum 04.08.2014)]

  De wet van 04.04.2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 97(B.S. 05.05.2014), van kracht vanaf 30.06.2014, heeft in het artikel 106bis de woorden "De Rijksdienst" vervangen door het woord "FAMIFED".

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top