Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 113 van de Algemene kinderbijslagwet

    Wanneer de ontvangsten waarover FAMIFED krachtens artikel 108, eerste lid, beschikt, ontoereikend zijn om hem in staat te stellen de verplichtingen na te komen welke voortvloeien uit de bij dat eerste lid bepaalde verdelingen, worden de nodige sommen om dat tekort aan te vullen op de bij artikel 110 bepaalde Rijkstoelage geheven.

    De wet van 04.04.2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 107 (B.S. 05.05.2014), van kracht vanaf 30.06.2014, heeft het in het artikel 113 de woorden "de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers" vervangen door het woord "FAMIFED".

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top