Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 117 van de Algemene kinderbijslagwet

  De arbeidsrechtbank neemt kennis van de geschillen tussen de kinderbijslagfondsen of FAMIFED en de personen aan wie gezinsbijslag verschuldigd is of moet worden gestort.

  Bij hetzelfde gerecht worden aangebracht de geschillen tussen die personen en de werkgever voor wiens rekening de arbeid wordt verricht die voor toekenning van de gezinsbijslag in aanmerking komt.

  Indien de gezinsbijslag is of moet worden uitbetaald aan iemand anders dan de belanghebbende werknemer of zelfstandige, wordt de plaatselijke bevoegdheid inzake de door of tegen die persoon ingestelde vorderingen bepaald door de plaats waar deze zijn hoofdverblijfplaats heeft in de zin van artikel 3, eerste lid, 5°, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen.

  De wet van 04.04.2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 109 (B.S. 05.05.2014), van kracht vanaf 30.06.2014, heeft aan het artikel 117 de volgende wijzigingen aangebracht:

  1° in het eerste lid wordt het woord "compensatiekassen" vervangen door het woord "kinderbijslagfondsen" en worden de woorden "de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers" vervangen door het woord "FAMIFED";

  2° in het derde lid wordt het woord "werknemer" vervangen door de woorden "werknemer of zelfstandige".

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top