Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 139bis van de Algemene kinderbijslagwet

    Voor de toepassing van de bepalingen van dit hoofdstuk worden de publiekrechtelijke rechtspersonen bedoeld in artikel 3, 1° en 2° die zich hebben aangepast aan de bepalingen van artikel 33 van de programmawet van 20 juli 2006, gelijkgesteld met vrije kinderbijslagfondsen.

    De wet van 04.04.2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 112 (B.S. 05.05.2014), van kracht vanaf 30.06.2014, heeft de woorden "primaire kassen" vervangen door de woorden "vrije kinderbijslagfondsen".

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top