Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 140 van de Algemene kinderbijslagwet

  Vóór 1 oktober van ieder jaar, zenden de vrije kinderbijslagfondsen en FAMIFED, aan de minister bevoegd voor Sociale Zaken, de balans der algemene rekeningen, alsook de balans en de winst- en verliesrekening van het voorgaand dienstjaar.

  Anderzijds, zenden zij hem, vóór het einde van de eerste maand van ieder kwartaal, een staat nopens hun bedrijvigheid tijdens voorafgaand kwartaal.

  Deze laatste verplichting wordt ook aan de diensten voor gezinsvergoedingen, die van het Rijk en de provincies afhangen, opgelegd.

  De rekenplichtige stukken en de driemaandelijkse staat in te dienen, in uitvoering van dit artikel, zullen opgemaakt worden overeenkomstig een bij ministerieel besluit te bepalen model.

  De wet van 04.04.2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 114 (B.S. 05.05.2014), van kracht vanaf 30.06.2014, heeft de woorden "primaire kassen en de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers" vervangen door de woorden "vrije kinderbijslagfondsen en FAMIFED" en de woorden "bevoegde minister" door de woorden "minister bevoegd voor Sociale Zaken" in eerste lid.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top