Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 148 van de Algemene kinderbijslagwet

    De minister bevoegd voor Sociale Zaken zal ook aan één of meerdere agenten van de controle dienst van FAMIFED de bevoegdheid kunnen toekennen, waarvan in artikel 143 alinea 2, sprake alsook de voorrechten bepaald bij artikelen 145 tot 147.

    De wet van 04.04.2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 121 (B.S. 05.05.2014), van kracht vanaf 30.06.2014, heeft in het artikel 148 de woorden "bevoegde minister" vervangen door de woorden "minister bevoegd voor Sociale Zaken" en worden de woorden "de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers" vervangen door het woord "FAMIFED".

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top