Artikel 154 van de Algemene kinderbijslagwet

  De vrije kinderbijslagfondsen, FAMIFED en de diensten voor gezinsvergoedingen, die afhangen van het Rijk en de provincies, gedragen zich, bovendien, naar alle andere bepalingen door de Koning, met een zelfde doel, vastgesteld.

  De Koning kan insgelijks met een doel van controle verplichtingen opleggen:

  a) aan de onderworpen werkgevers;

  b) aan de leden of oud-leden van het personeel van de onderworpen werkgevers en aan de zelfstandigen;

  c) aan de personen, buiten de leden of oud-leden van dit personeel, aan wie de kinderbijslag, het kraamgeld en de adoptiepremie moeten gestort worden.

  De wet van 04.04.2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 127 (B.S. 05.05.2014), van kracht vanaf 30.06.2014, heeft aan het artikel 154 de volgende wijzigingen aangebracht:

  1° in het eerste lid worden de woorden "primaire kassen" vervangen door de woorden "vrije kinderbijslagfondsen" en worden de woorden "de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers" vervangen door het woord "FAMIFED";

  2° in het tweede lid wordt b) aangevuld met de woorden "en aan de zelfstandigen".

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top