Artikel 153 van de Algemene kinderbijslagwet

  De vrije kinderbijslagfondsen, FAMIFED en de diensten voor gezinsvergoedingen, die afhangen van het Rijk en de provincies zullen uitsluitend, op hun kosten aan de minister bevoegd voor Sociale Zaken, al de door hem, met een doel van controle of statistiek, gevraagde inlichtingen verstrekken.

  Dezelfde verplichting wordt aan de vrije kinderbijslagfondsen, alsook aan de gezegde diensten voor gezinsvergoedingen, ten overstaan van FAMIFED opgelegd.

  De wet van 04.04.2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 126 (B.S. 05.05.2014), van kracht vanaf 30.06.2014, heeft de woorden "primaire kassen" telkens vervangen door de woorden "vrije kinderbijslagfondsen", de woorden "de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers" telkens door het woord "FAMIFED" en de woorden "den bevoegden minister" door de woorden "de minister bevoegd voor Sociale Zaken".

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top