Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 170 van de Algemene kinderbijslagwet

  FAMIFED mag slechts een lening aangaan op voorwaarde dat hij er vooraf door de minister bevoegd voor Sociale Zaken toe gemachtigd is.

  Een vrij kinderbijslagfonds of een bijzonder fonds mag een lening of een financieel leasingcontract aangaan dat het totaal van de schulden in verband met de beheersverrichtingen boven de 100 % van de eigen fondsen, inclusief provisies, brengt, op voorwaarde dat het er vooraf door de minister bevoegd voor Sociale Zaken toe gemachtigd is, op advies van het beheerscomité van FAMIFED. De machtiging van de minister wordt geacht te zijn verkregen als geen beslissing is genomen binnen een termijn van twee maanden na de datum van de aanvraag van het fonds.

  De wet van 04.04.2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 132 (B.S. 05.05.2014), van kracht vanaf 30.06.2014, heeft de woorden "De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers" en de woorden "de Rijksdienst" vervangen door de woorden "FAMIFED" en de woorden "bevoegde minister" telkens door de woorden "minister bevoegd voor Sociale Zaken".

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top