Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 171 van de Algemene kinderbijslagwet

  FAMIFED en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen dienen elkaar, voor zover vereist, te ondersteunen bij de toepassing van deze wet.

  De wet van 04.04.2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 134 (B.S. 05.05.2014), van kracht vanaf 30.06.2014, heeft de volgende wijzigingen aangebracht:

  1° in het eerste lid, worden de woorden "De Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers" vervangen door het woord "FAMIFED", worden de woorden "de Rijksdienst voor kinderbijslag voor zelfstandigen" vervangen door de woorden "het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen" en worden de woorden "onder de voorwaarden, die bij artikelen 250 en volgende van het organiek koninklijk besluit van 22 december 1938 worden bepaald, elkaar te ondersteunen" vervangen door de woorden "elkaar, voor zover vereist, te ondersteunen bij de toepassing van deze wet";

  2° het tweede lid wordt opgeheven.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top