Artikel 26 van de Algemene kinderbijslagwet

De door de vrije kinderbijslagfondsen aangenomen reglementaire bepalingen, na het opzenden der statuten aan de Minister bevoegd voor Sociale Zaken, dienen binnen de tien dagen ter kennis van deze laatste gebracht.

Hetzelfde geldt wat betreft de wijzigingen aan die reglementen.

De wijzigingen aan de statuten zijn enkel van kracht als zij door de Koning zijn goedgekeurd.

 

De wet van 04.04.2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 25 (B.S. 05.05.2014), van kracht vanaf 30.06.2014, heeft in het artikel 26 het woord "compensatiekassen" vervangen door de woorden "vrije kinderbijslagfondsen ".

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top