Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 32bis van de Algemene kinderbijslagwet

   

  De Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten neemt te zijnen laste de kosten van de medische onderzoeken uitgevoerd te zijnen behoeve met toepassing van de artikelen 47 en 63 en de daaraan verbonden administratiekosten.

  De Wet van 22.02.1998, art. 22 (B.S. 03.03.1998), van kracht vanaf 01.07.1998,heeft de woorden "artikelen 47, 62 §3" vervangen door de woorden "artikel 47 en 63".

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top