Artikel 32bis van de Algemene kinderbijslagwet

 

De Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten neemt te zijnen laste de kosten van de medische onderzoeken uitgevoerd te zijnen behoeve met toepassing van de artikelen 47 en 63 en de daaraan verbonden administratiekosten.

De Wet van 22.02.1998, art. 22 (B.S. 03.03.1998), van kracht vanaf 01.07.1998,heeft de woorden "artikelen 47, 62 §3" vervangen door de woorden "artikel 47 en 63".

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top