Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 44 van de Algemene kinderbijslagwet

   

  § 1. Het bedrag vermeld in artikel 40, 1° wordt voor een kind dat niet rechtgevend is op een bijslag bedoeld in artikel 41, 42bis, 47 of 50ter verhoogd met een leeftijdsbijslag van:

  1° 11,92 EUR voor een kind van minstens 6 jaar;

  2° 18,15 EUR voor een kind van minstens 12 jaar;

  3° 20,92 EUR voor een kind van minstens 18 jaar. (1)

   

  §2. Het bedrag vermeld in artikel 40, 1° voor een kind dat rechtgevend is op een in artikel 41, 42bis, 47 of 50ter bedoelde bijslag en de bedragen vermeld in de artikelen 40, 2° en 3° en 50bis worden verhoogd met een leeftijdsbijslag van:

  1° 23,77 EUR voor een kind van minstens 6 jaar;

  2° 36,32 EUR voor een kind van minstens 12 jaar;

  3° 46,18 EUR voor een kind van minstens 18 jaar. (1)

  (1) Bij toepassing van artikel 76bis zijn de bedragen gekoppeld aan het aldaar toepasselijke spilindexcijfer

  De Programmawet van 27.04.2007 (B.S. 08.05.2007), dat uitwerking had vanaf 01.05.2007,heeft de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° In § 1, enig lid, worden de woorden " artikel 42bis, 47 of 50ter " vervangen door de woorden " artikel 41, 42bis, 47 of 50ter ";
  2° In § 2, enig lid, worden de woorden " artikel 42bis, 47 of 50ter " vervangen door de woorden " artikel 41, 42bis, 47 of 50ter ".
   

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top